Kutsal Kitap nedir?

Kutsal Kitap halkımız arasında Tevrat Zebur ve İncil diye anılmaktadır. Tanrı Sözü olan Kutsal Kitap, Eski Antlaşma ve Yeni Antlaşma diye iki bölüme ayrılmaktadır. Eski Antlaşma, İsa Mesih’nin doğumundan önce; Yeni Antlaşma ise  İsa Mesih’nin doğumundan sonra yazılan kitapları kapsıyor. Eski Antlaşma İbranice ve Aramice dillerinde yazılmış toplam 39 bölümü içermektedir. Yeni Antlaşma ise Grekçe`de yazılmış ve toplam 27 bölümden oluşmaktadır. Günümüzde okunan Eski Antlaşma M.Ö 4.yüz yıllarından once, Yeni Antlaşma ise M.S 2.yüz yıllarından önce zaten kesin bir şekirde oluşup bütün kiliseler tarafından kabul edilmiştir ve hiç değişmeden günümüze kadar gelmiştir

Bu Yazıların mesajından dolayı (Rom.10:14-15,17 ) bir insan Tanrı’nın Kutsal adını (kimliğini) anlayıp, tövbe edip onun kurtuluşuna iman ederek hem cehennemden hem de nefsin hükmünden kurtulur. ( 2Ti.3:16 ) Kutsal Kitap Tanrı’nın içinden (Ruh’undan) gelip peygamberlerin yüreklerine ilham konarak verildi ( 2Pe.1:20-21 ). Tanrı’nın onu dünyanın sonuna kadar koruyacak ( Mat.5:17-19 Mat.24:35 ). Tanrı her insan ile kişisel ve derin bir ilişki kurmak istediğinden dolayı Kutsal Kitap vasıtasıyla her bir insana direk ve dolayısız şahıs olarak seslenmek istiyor ve her bir insanın sözünü derin derin düşünmesini istiyor( Mez.1:1-3Yas.6:4-9 )

 

<KUTSAL KİTAP’IN YAPISI>

I. Eski Antlaşma`yı toplam dört bölümde inceleyebiliriz.

1. Yasa Kitapları (TEVRAT)
   Eski Antlaşma`daki ilk beş bölümü içermektedir. Bunlar, Yahudilerin Tora diye adlandırdıkları Musa`ya gönderilen kitaplardır. Bu kitaplar sırasıyla;

  • Yaratılış – Mısır`dan Çıkış – Levililer – Çölde Sayım – Yasa`nın Tekrarı


2. Tarihsel Kitaplar
   Tanrı`nın kendisine kahin bir halk olarak seçtiği, İbrahim`in soyu Yahudiler ve Tanrı`nın onların yaşamlarında yaptıkları ile ilgilidir. Bu kitaplar;

  • Yeşu – Hakimler – Rut – I ve II. Samuel – I ve II. Krallar – I ve II. Tarihler – Ezra – Nehemya –        Ester

3.Özdeyiş ve Şiir Kitapları

  • Eyüp – Mezmurlar (ZEBUR) – Sülayman`ın Özdeyişleri – Vaiz – Ezgilerin Ezgisi

4.  Peygamberlik Kitapları

  • Yeşaya – Yeremya – Ağıtlar – Hezekiel – Daniel – Hoşea – Yoel – Amos – Ovadya – Yunus – Mika – Nahum – Habakkuk – Sefanya – Hagay – Zekeriya – Malaki

II. Yeni Antlaşma

Yeni Antlaşma, İncil diye bilinen toplam 27 bölümden oluşmaktadır. İncil`i toplam beş bölümde inceleyebiliriz. Bunlar;

1. İlk dört kitap (İNCİL)
   Bu ilk dört kitap, Eski Antlaşma döneminde açıklanan Mesih`in geldiğini beyan eder ve O`nun yaşamını farklı açılardan anlatır.

  • Matta – Markos – Luka – Yuhanna

2. Elçilerin İşleri
   İlk dört bölümün sonunda, İsa Mesih`in göğe alınmasından sonraki dönemi anlatır. Bu süre içersinde elçiler dört bir yana dağılarak İncil`in müjdesini paylaşırlar. Anadoluda ilk kiliseler kurulur.

3.  Pavlus`un Mektupları
   Rab İsa Mesih`le karşılaştıktan sonra mucizevi bir şekilde iman Pavlus, Kutsal Ruh`un esini ile topluluklara mektuplar yazdı.
Bu mektuplar;

  • Romalılar – I. ve II. Korintliler – Galatyalılar – Efesliler – Filipililer – Koloseliler – I. ve II. Selanikliler – I. ve II. Timoteos – Titus – Filimon

4. Diğer Kitaplar

  • İbraniler – Yakup – Petrus`un Mektupları – Yuhanna`nun Mektupları – Yahuda`nın Mektubu

5. Peygamberlik Kitabı
   Gelecekle ilgili olan olayların haber verildiği bu kitap İncil`in en sonuncu kitabıdır. Dünyanın sonuyla ilgili peygamberlikleri içerir.

  • Vahiy

Bir cevap yazın

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.